Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.vinodofirem.cz je:

Josef Budaj
Sídlo firmy: Našiměřice 88
671 76, pošta Olbramovice
Tel.: +420 549 212 817
E-mail: info@vinodofirem.cz

IČO: 67604871
DIČ: CZ7606254744

Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci:

Josef Budaj - vinodofirem.cz
Střední 23, 602 00 Brno
E-mail: info@vinodofirem.cz
www.vinodofirem.cz

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%, jsme jejími plátci.

Tyto obchodní podmínky  internetových stránek www.vinodofirem.cz, které provozuje Josef Budaj upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Webové rozhraní internetových stránek www.vinodofirem.cz obsahuje informace o nabízených službách prodávajícím k prodeji. Ceny nabízených služeb, poštovného a balného jsou vždy sjednány individuálně na základě velikosti objednávky.
2.2. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek, případně kontaktuje prodávajícího telefonicky, či zasláním emailu na info@vinodofirem.cz
2.3. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3. Cena zboží a platební podmínky
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti po individuální domluvě
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-5110410257/0100, vedený u KB, a.s.

3.2. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.3 Cena za dodané zboží a služby je vždy individuální v závislosti na velikosti objednávky.
3.4 Prodávající má právo vyžadovat zálohovou platbu ve výši 60% z celkové, předem domluvené ceny za zboží a poskytnuté služby.

4. Přeprava a dodání zboží
4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Dodací podmínky
5.1 Dodací doba zboží, od obdržení objednávky a potvrzení grafického designu, je zpravidla 7 - 14 dní.
5.2 V případě nestandartních požadavků kupujícího je doba dodání zboží na individuální domluvě.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
6.3. Kupující má právo kdykoliv tento souhlas odvolat, a to písemnou formou buď elektronicky na adrese info@vinodofirem.cz, anebo písemně na adresu Josef Budaj, Střední 23, 60200 Brno. Po doručení budou jeho osobní údaje vymazány z databáze.
6.4. Prodávající nikdy neposkytne shromážděné údaje třetím osobám, slouží pouze pro evidenci a případné zasílání nabídek Prodávajícího.

7. Odpovědnost za vady, záruka
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

8. Záverečná ustanovení
8.1. Kupující zasláním závazné objednávky souhlasí se zněním obchodních podmínek
8.2 V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

9. Potvrzení plnoletosti
9.1. Veškeré alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobám starším 18 let.

V Brně dne 20. 9. 2015

V případě zájmu nás kontaktujte

Kontaktujte nás